Voorwaarden

Ontdek het beleid van Woolgyes-Transparante en eerlijke algemene voorwaarden


Invoering


Deze Website Standaardvoorwaarden, gepresenteerd op deze webpagina, zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, Woolgyes, toegankelijk opwww.woollyes.com.


Uw gebruik van deze Website impliceert dat u deze Voorwaarden volledig aanvaardt. Als u het niet eens bent met een van deze Algemene Voorwaarden van de Website, gelieve deze Website niet te gebruiken.


Minderjarigen of personen ouder dan 18 jaar mogen deze website gebruiken


Intellectuele eigendomsrechten


Met uitzondering van de inhoud die u bezit, behouden Woolgyes en/of zijn licentiegevers alle intellectuele eigendomsrechten en materialen binnen deze Website.


U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken en kopen van het materiaal op deze Website.


Beperkingen


U bent specifiek beperkt van al het volgende:


  • Publiceren van websitemateriaal in andere media.
  • Het verkopen, subliceren of anderszins commercialiseren van websitemateriaal.
  • Publiek uitvoeren of tonen van enig Website-materiaal.
  • Het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor het.
  • Het gebruik van deze website op een manier die de toegang van gebruikers negatief beïnvloedt.
  • Het gebruik van deze Website is in strijd met de toepasselijke wet-en regelgeving of op enige wijze die schade kan toebrengen aan de Website, een persoon of een zakelijke entiteit.
  • Betrokkenheid bij datamining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of een soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website.
  • Deze Website gebruiken voor reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze website kunnen worden beperkt van uw toegang, en Woolgyes behoudt zich het recht voor om de toegang op elk moment verder te beperken, naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID en wachtwoord die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet vertrouwelijk blijven.


Uw inhoud


In deze Standaardvoorwaarden van de Website verwijst "Uw inhoud" naar alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Woolgyes een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicenseerbare licentie om deze in alle media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden.

Uw inhoud moet van u zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Woolgyes behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.


Geen garanties


Deze Website wordt "zoals het is" met alle fouten verstrekt en Woolgyes geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of het materiaal dat erop staat. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een advies voor u.


Beperking van aansprakelijkheid


In geen geval zal Woolgyes, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk zijn voor iets dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze Website, al dan niet onder contract. Woolgyes, met inbegrip van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, is niet aansprakelijk voor enige indirecte, consequente of bijzondere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze Website.


vrijwaring


U vrijwaart Woolgyes hierbij ten volle van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en kosten die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.


Scheidbaarheid


Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder een toepasselijk recht, worden deze bepalingen geschrapt zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen hierin.


Variatie van voorwaarden


Het is Woolgyes toegestaan om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te herzien. Door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig beoordeelt.


Opdracht


Het is Woolgyes toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te kennen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toe te kennen, over te dragen of uit te besteden.


Volledige overeenkomst


Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Woolgyes en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, waarbij alle voorafgaande overeenkomsten en afspraken worden vervangen.


Rechtsrecht en jurisdictie


Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat np. U legt zich voor aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats-en federale rechtbanken in np voor de beslechting van eventuele geschillen.